…. “The Sensualist,” or, “Ihara Saikaku Koushoku Ichidai Otoko (Ihara Saikaku’s Life of An Amorous Man),” directed by Yukio Abe (1991)….

…. “The Sensualist,” or, “Ihara Saikaku Koushoku Ichidai Otoko (Ihara Saikaku’s Life of An Amorous Man),” directed by Yukio Abe (1991)….